Hukuk Bürolarına Özel Geliştirilmiş Yazılım Çözümleri İçin

SHA YAZILIM

Uyap Çoğaltma | Multilogin Uyap | Çoklu Uyap | Uyap Çoklu Oturum Açma

Uyap Avukat Portal İşlemleri Uyap Toplu Araç Haczi Ekleme / Sorgulama Programı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Taraflar

Bir tarafta merkezi Kılıç Reis Mahallesi İnönü Caddesi No:194 Kat:2 Daire:5 Yonca Apartmanı Üçyol Konak/İzmir adresi olan " SHA YAZILIM (Sultan Hamit AKYILDIZ)" (UYAP KATİBİM) ile diğer tarafta merkezi ‘’Kullanıcı Adresi’’ olan kullanıcı aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

UYAP KATİBİM’ in (tarihli sözleşmesi) kapsamında kullanıcı' ya verdiği hizmetler ile ilgili olarak, kendisine kullanıcı tarafından verilen, açıklanan tüm bilgi ve belgenin kullanıcı' nın yazılı onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını, amacı dışında kullanılmamasını ve korunmasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

Madde 3 - Gizli Bilginin Tanımı

Kullanıcı tarafından UYAP KATİBİM’ e açıklanan/açıklanacak her türlü bilgi ve belge, bilgisayar verileri, veri tabanları ve dokümanları, uygulama logoları, uygulama kodları, tüm sistem ve sunucu bilgileri, altyapı bilgileri, sunuculara ait bilgiler, kullanıcı PC’lerine ait bilgiler ve şifreleme teknikleri, sözleşmeler, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, ortaklar, mali bilgiler, ürün ve servislere ait veriler, personel bilgileri, müşteri listeleri, potansiyel ve/veya gerçek müşterilerin kimlik, adres, telefon, elektronik posta, tüm banka, T.C. kimlik numarası ve diğer şahsi bilgileri, telefon görüşme kayıtları, kayıtlara dair her türlü bilgiler, her türlü doküman, bilgi ve belgeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile başta her türlü şifahi, yazılı, grafiksel ve bilgisayarda okunabilir her türlü bilgileri, fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri, yazılı veya sözlü verilen tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, müşteri bilgileri sır (gizli bilgi) olarak kabul edilir

Madde 4 - Gizli Bilginin Korunması

UYAP KATİBİM gizli bilgiyi;

UYAP KATİBİM gizli bilgi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa, kullanıcı ’yı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve kullanıcı’ nın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Kullanıcı, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları UYAP KATİBİM’ e ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini UYAP KATİBİM' den talep etme hakkına sahiptir.

Madde 5 - Yükümlülükler

Kullanıcı’ nın, programı kullanarak yapmış olduğu UYAP sorgu sonuçlarına ilişkin bilgi ve veriler parogramın girişinin yapıldığı kullanıcı bilgisayarında UyapKatibim dosya yolunda SorguSonuclari access dosyasında şifreli bir şekilde ve sadece uygulamanın kullanıldığı bilgisayarda saklanmakta olup bu veri ve bilgiler SHA Yazılım bünyesinde muhafaza altına alınmamaktadır. KULLANICI’ nın programa giriş yapılan bilgisayarında saklanmakta olan veriler ile ilgili gizlilik ihlali söz konusu olduğunda SHA Yazılım şirketinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar bu hususların bilgileri dahilinde olduğunu ve KULLANICI bilgisayarlarındaki veri gizliliği ve güvenliğinin sorumluluğunun kullanıcı’ ya ait olduğunu kabul ederler.

Madde 6 - Gizli Bilginin İadesi

Tüm bilgiler ve kopyaları taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve kullanıcı' nın yazılı ihtarı üzerine 3 (üç) gün içinde kullanıcı’ ya iade edilir. İade edilebilme imkanı olmayan GİZLİ BİLGİLER ve kopyaları ise, kullanıcı’ ya bilgi vermek ve yetkilisi huzurunda olmak suretiyle derhal imha edilecektir.

Madde 7 - İfşaya İzin Verilmesi

UYAP KATİBİM, bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla karşı tarafı referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.

Madde 8 - Süre

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, kullanıcı' nın, firması ile UYAP KATİBİM başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir. Ve yine yazılı mutabakat ile feshedilmediği taktirde yürürlükte kalacaktır.

Madde 9 - Cezai Şart

UYAP KATİBİM işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlardan dolayı kullanıcı’ nın uğrayacağı her türlü maddi, manevi, müspet, menfi zarar, ziyan ve kaybını kullanıcı’ nın ilk talebinde derhal tazmin edecektir.

Madde 10 - Tebligat

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

Madde 11 - Uyuşmazlık

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.